24.01.2018

Paziņojums par AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:

Akciju sabiedrība „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414, turpmāk arī  - „Sabiedrība”.

 

Sapulces norises vieta:

Cukura iela 8/16, Liepāja, akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” telpā Nr.4.

 

Sapulces norises laiks:

2018.gada 15.februārī, plkst. 09:00.

 

Sapulces veids:

Ārkārtas akcionāru sapulce.

 

Institūcija, kas sasauc sapulci:

Sabiedrības valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci saskaņā ar Komerclikuma 270.panta pirmo daļu.

 

Akcionāru tiesības iekļaut jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā:

1) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmito daļu) no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;

2) akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

 

Akcionāru tiesības iesniegt apspriešanai lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem:

1) Akcionāriem septiņu dienu laikā no dienas, kad izsludināts vai izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt sabiedrības valdei lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un uzdot sabiedrības valdei jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem;

2) Akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā akcionāru sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti jau ir izskatīti un noraidīti.

 

 

Ieraksta datums:

1) Tiesības piedalīties akcionāru sapulcē ir tiem akcionāriem, kuriem pieder sabiedrības akcijas ieraksta datumā (saskaņā ar Komerclikuma 278.panta pirmo daļu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu, kas ir pieejams akcionāriem), t.i. uz 2018.gada 7.februāra dienas beigām.

2) akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz vai jāuzrāda pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai cits pilnvarojumu vai pārstāvību apliecinošs dokuments.

 

Sapulce tiek izsludināta ar šādu Darba kārtību:

1) Sabiedrības padomes pārvēlēšana

 

Vieta un veids, kādā akcionāri var saņemt sabiedrības rīcībā esošos lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus un veidlapas:

Akcionāriem ir tiesības bez maksas saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces sākot no 2018.gada 1.februāri, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 Liepājā, Cukura ielā 8/16, akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

 

Paziņojuma par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināšana:

Saskaņā ar Komerclikuma 273.panta otrās daļas pirmo punktu paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsludināms, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz vienā laikrakstā. Pārējie saistīto dokumentu projekti ir ievietoti Sabiedrības interneta mājas lapas adresē.

 

Šis paziņojums tā izsludināšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Kurzemes Vārds” pieteikts (iesniegts) attiecīgajiem izdevumiem (laikrakstiem) publicēšanai 2018.gada 12.janvārī.

 

Akcionāriem, kuriem Sabiedrības akcionāru reģistrā ir ierakstīta akciju piederība, neatsaucoties uz sākotnējo akcionāru reģistru un kuriem pieder slēgtās emisijas vārda akcijas papīra formā, saskaņā ar Komerclikuma 273.panta otrās daļas 2.punktu, šis paziņojums nosūtīts uz akcionāru reģistrā ierakstīto akcionāru adresēm. Pārējie saistīto dokumentu projekti ir ievietoti Sabiedrības interneta mājas lapas adresē.

 

Sabiedrības interneta mājas lapas adrese, kurā izplatīts un pieejams šis paziņojums kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem: www.lap.lv.

 

Akcionāru reģistrācija:

Sapulces dienā – 2018.gada 15.februārī – no plkst.08.00 līdz 09.00 akcionāru sapulces norises vietā.

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde:

valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns

valdes loceklis Māris Ārbergs

valdes locekle Laima Kutuzova

Biļetes internetā