04.07.2019

2019.gada 28.jūnija akcionāru sapulces lēmumi

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

 

2019.gada 28.jūnijā notika akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV 3414 (turpmāk - Sabiedrība), kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:

 

1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.

2) Lēmuma pieņemšana par 2018.gada pārskata apstiprināšanu.

3) Lēmuma pieņemšana par 2018.gada peļņas sadali.

4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2019.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.

5) Lēmuma pieņemšana par akciju formas maiņu visām Sabiedrības vārda akcijām papīra formā uz vārda akcijām dematerializētā formā.

6) Lēmuma pieņemšana par visu Sabiedrības uzrādītāja akciju formas maiņu uz vārda akcijām dematerializētā formā.

7) Lēmuma pieņemšanas par grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos.

8) Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”  sniedz informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem:

 

1. Lēmums par valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem par 2018.gada darbības rezultātiem.

   Nolēma: apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par 2018.gada darbības rezultātiem.

 

2. Lēmums par 2018.gada pārskatu apstiprināšanu.

          Nolēma:

2.1. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2018.gada pārskatu.

2.2. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2018.gada konsolidēto gada pārskatu.

 

3. Lēmums par 2018.gada peļņas sadali.

          Nolēma: apstiprināt Sabiedrības peļņu 2018.gadā EUR 199 629 apmērā un atstāt to nesadalītu.

 

4. Lēmums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2019.gada pārskata revīzijai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam

    Nolēma: ievēlēt par zvērinātu revidentu 2019.gada pārskata pārbaudei un citu likumā noteikto zvērināta revidenta funkciju veikšanai kapitālsabiedrībā sabiedrību ar ierobežotu atbildību „POTAPOVIČA UN ANDERSONE”, reģistrācijas numurs: 40003612562, adrese: Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007, un noteikt zvērināta revidenta atalgojumu EUR 5500 apmērā pirms nodokļu nomaksas.

 

5. Lēmums par akciju formas maiņu visām Sabiedrības vārda akcijām papīra formā uz vārda akcijām dematerializētā formā.

Nolēma: mainīt Sabiedrības 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit vienu) vārda akcijas papīra formā uz 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit vienu) vārda akciju dematerializētā formā.

 

6. Lēmums par visu Sabiedrības uzrādītāja akciju formas maiņu uz vārda akcijām dematerializētā formā.

Nolēma: mainīt Sabiedrības 239 900 (divsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt) uzrādītāja akcijas dematerializētā formā uz 239 900 (divsimt trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņsimt) vārda akcijām dematerializētā formā.

 

7. Lēmums par grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos.

Nolēma: grozīt Sabiedrības statūtu 3.punktu šādā redakcijā:

 

„ 3. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 878 417,4 (astoņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņpadsmit eiro un 40 centi).

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls  sastāv no 627 441 (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit vienas) vārda akcijas dematerializētā formā.

3.3. Vienas akcijas vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro 40 centi).”

 

8. Lēmums par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

Nolēma: apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

 

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde:

 

valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns

 

valdes loceklis Māris Ārbergs

 

valdes locekle Laima Kutuzova

Biļetes internetā