13.06.2019

Kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekts

APSTIPRINĀTI:
Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valdes sēdē
2019.gada 11.jūnijā
(protokols Nr. 4/2019)

LĒMUMU PROJEKTI 
/SAGATAVOTI UN IESNIEGTI UZ PLĀNOTO KĀRTĒJO
AKCIONĀRU SAPULCI 2019.GADA 28.JŪNIJĀ/ 
 
Darba kārtībā: 
1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.
2) Lēmumu pieņemšana par 2018.gada pārskatu apstiprināšanu.
3) Lēmuma pieņemšana par 2018.gada peļņas sadali.
4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2019.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam.
5) Lēmuma pieņemšana par akciju formas maiņu visām Sabiedrības vārda akcijām papīra formā uz vārda akcijām dematerializētā formā.
6) Lēmuma pieņemšana par visu Sabiedrības uzrādītāja akciju formas maiņu uz vārda akcijām dematerializētā formā.
7) Lēmuma pieņemšanas par grozījumu izdarīšanu Sabiedrības statūtos.
8) Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.
 
Lēmums 1.darba kārtības jautājumā. 
Apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par akciju sabiedrības “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 2018.gada darbības rezultātiem. 
 
Lēmums 2.darba kārtības jautājumā. 
Apstiprināt zvērināta revidenta pārbaudītos akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” 2018.gada pārskatus ar tā pielikumiem. 
 
Lēmums 3.darba kārtības jautājumā. 
3.1) Apstiprināt 2018.gada peļņu EUR 199 629 apmērā  un lemt par peļņas sadali.  
3.2) Sabiedrības 2018.gada peļņu EUR 199 629 apmērā (uz vienu akciju attiecināmā daļa EUR 0,318) atstāt nesadalītu un novirzīt akciju sabiedrības “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” attīstības vajadzībām. 
 
Lēmums 4. darba kārtības jautājumā. 
Par zvērinātu revidentu 2019.gada pārskatu pārbaudei ievēlēt -  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE”. Noteikt zvērināta revidenta atalgojumu pēc atsevišķi noslēgta līguma EUR 6000 apmērā. 
 
Lēmums 5. darba kārtības jautājumā. 
Mainīt formu Sabiedrības 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit vienai) vārda akcijai papīra formā uz 387 541 (trīs simti astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit vienu) vārda akciju dematerializētā formā, saglabājot 1 (vienas) akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro un 40 centi).  
 
Lēmums 6. darba kārtības jautājumā. 
Mainīt formu Sabiedrības 239 900 (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti) uzrādītāja akcijām dematerializētā formā uz 239 900 (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti) vārda akcijām dematerializētā formā, saglabājot 1 (vienas) akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro un 40 centi).  
 
Lēmums 7. darba kārtības jautājumā. 
Grozīt Sabiedrības statūtu 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 
“3. PAMATKAPITĀLS UN AKCIJU VEIDI 
 
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 878 417,4 (astoņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņpadsmit eiro un 40 centi). 
3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 627 441 (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit vienas) vārda akcijas dematerializētā formā. 
3.3. Vienas akcijas vērtība ir EUR 1,40 (viens eiro 40 centi).” 
 
Lēmums 8. darba kārtības jautājumā. 
Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, kas pievienoti šim protokolam kā Pielikums Nr.1.  
 
Pielikumā: 
1. Statūtu grozījumu projekts.
2. Statūti jaunā redakcijā.
 
Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde: 
 
 
valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns 
valdes loceklis Māris Ārbergs 
valdes locekle Laima Kutuzova 
Biļetes internetā