23.07.2020

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem
2020.gada 17.jūlijā notika akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, adrese: Cukura iela 8/16, Liepāja, LV 3414 (turpmāk - Sabiedrība), kārtējā akcionāru sapulce ar šādu darba kārtību:
 
Sapulces darba kārtība:
1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem.
2) Lēmuma pieņemšana par 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
3) Lēmuma pieņemšana par 2019.gada peļņas sadali.
4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam;
5) Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
 
Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”  sniedz informāciju par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem:
 
1. Lēmums par valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumiem par 2019.gada darbības rezultātiem.
Nolēma: apstiprināt valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus par 2019.gada darbības rezultātiem.
 
2. Lēmums par 2019.gada pārskatu apstiprināšanu.
Nolēma:
2.1. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2019.gada pārskatu.
2.2. apstiprināt pārbaudīto Sabiedrības 2019.gada konsolidēto gada pārskatu.
 
3. Lēmums par 2019.gada peļņas sadali.
Nolēma: apstiprināt Sabiedrības peļņu 2019.gadā EUR 594 124 (uz vienu akciju attiecināmā daļa EUR 0,947) apmērā un atstāt to nesadalītu.
 
4. Lēmums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata revīzijai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam
Nolēma: ievēlēt par zvērinātu revidentu 2020.gada pārskata pārbaudei un citu likumā noteikto zvērināta revidenta funkciju veikšanai kapitālsabiedrībā sabiedrību ar ierobežotu atbildību „POTAPOVIČA UN ANDERSONE”, reģistrācijas numurs: 40003612562, adrese: Ūdens iela 12-45, Rīga, LV-1007, un noteikt zvērināta revidenta atalgojumu līdz EUR 6000 apmērā gadā  pirms nodokļu nomaksas.
 
5. Lēmums par Sabiedrības padomes pārvēlēšanu un atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.
Nolēma: ievēlēt akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” padomi un nosakot padomes sastāvā ievēlēto padomes locekļu pilnvaru termiņa sākumu ar 2020.gada 17.jūliju:
  1. padomes locekli Edgaru Dupatu
  2. padomes locekli Didzi Jēriņu
  3. padomes locekli Hariju Krongornu;
  4. padomes locekli Edvardu Šleseru;
  5. padomes locekli Ati Deksni.

Sabiedrības jaunievēlētiem padomes locekļiem atalgojumu noteikt saskaņā ar jau apstiprināto Sabiedrības budžetu 2020.gadam

 
Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” valde
Biļetes internetā