15.06.2020

Paziņojums par AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”

kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu

 

Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS”, reģistrācijas numurs: 40003015652, turpmāk - Sabiedrība, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci saskaņā ar Komerclikuma 269.panta otro daļu. Sapulce notiks 2020. gada 17. jūlijā plkst. 10.00, Cukura ielā 8/16, Liepājā, Sabiedrības telpās.

Sapulces darba kārtība:

1) Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem.

2) Lēmuma pieņemšana par 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

3) Lēmuma pieņemšana par 2019.gada peļņas sadali.

4) Jautājums par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšana zvērinātam revidentam;

5) Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

     Tiesības piedalīties Sapulcē ir tiem akcionāriem, kuriem pieder Sabiedrības akcijas ieraksta datumā (saskaņā ar Komerclikuma 278.panta pirmo daļu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu, kas ir pieejams akcionāriem), t.i. uz 2020. gada 13.jūlija dienas beigām.

     Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 (vienu divdesmito daļu) no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt un iesniegt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā, iesniedzot savus priekšlikumus par tiem Sabiedrības sekretariātā.

     Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt Sabiedrības valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu Sapulces darba kārtībā tie ierosina, kā arī iesniegt skaidrojumus par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību.

      Akcionāriem ir tiesības līdz Sapulces norises dienai iesniegt apspriešanai savus lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un uzdot jautājumus par tiem.

      Akcionāriem ir tiesības iesniegt citus lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi augstāk minētājā kārtībā Sapulcei iepriekš iesniegtie vai sagatavotie lēmumu projekti ir tikuši izskatīti un noraidīti.

     Akcionāri bez maksas var saņemt lēmumu projektus un ar lēmumu pieņemšanu saistītos citus dokumentu projektus 14 (četrpadsmit) dienas pirms Sapulces, sākot no 2020.gada 2.jūliju, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, Liepājā, Cukura ielā 8/16, Sabiedrības sekretariātā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni 63426778, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

     Visi saistīto dokumentu projekti - Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumu apstiprināšana par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem, 2019.gada pārskata apstiprināšana, 2019.gada peļņas sadale un zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanai zvērinātam revidentam kopā ar šo paziņojumu ir ievietoti un pieejami Sabiedrības interneta mājas lapas adresē: www.lap.lv.

     Akcionāri var piedalīties Sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Reģistrējoties akcionāriem jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, pārstāvjiem - arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara vai pārstāvību apliecinošs cits dokuments.

    Akcionāru vai to pilnvaroto vai likumisko pārstāvju reģistrācija Sapulcei notiek sapulces dienā – 2020.gada 17.jūlijā, no plkst. 09.00 līdz 10.00 Sapulces norises vietā.

 

Akciju sabiedrības "LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS" valde


 

Biļetes internetā